Monthly Archives: July 2010

Limba noastră-i o comoară

Şi, ca pentru orice comoară, înfundată în adâncuri, trebuie să sapi mult până să ajungi la ea, ca să-i afli sclipirea cea adevărată şi să o preţuieşti cum se cuvine. Unii însă se plictisesc repede şi aşa se ajunge la ….

Etimologia populară

Etimologia populară ( în franceză étymologie populaire, italiană paretimologia, germană Volksetymologie) este fenomenul lingvistic care constă în  modificarea formei unui cuvânt (de regulă neologism), sub influenţa unui cuvânt mai cunoscut cu care prezintă asemănări de formă sau uneori de sens.

Cuvântul recent intrat în limbă sau substantivul propriu străin îi este mai puţin cunoscut sau chiar deloc vorbitorului, de aceea el are tendinţa de a-i da o semnificaţie proprie şi de a-l folosi, prin analogie cu altele asemănătoare, fie ca formă, fie ca sens. Asociaţiile acestea se produc în procesul de pătrundere a împrumuturilor dintr-o limbă în alta şi se datorează atât unui anumit grad de ignoranţă, cât şi nevoii subiectului vorbitor de a se manifesta ca factor activ în procesul de comunicare.( Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Nemira, 2001, pp. 203-204)

În funcţie de transformările unuia sau altuia dintre nivelurile lingvistice, etimologia populară se poate studia atât la nivel fonetic-fonologic, având în vedere modificarea de sunete pe care o implică, cât şi la nivel lexico-semantic, urmărind fenomenul analogiei si implicaţiile semantice

Celebrul lexicolog Theodor Hristea enumeră patru tipuri fundamentale de etimologie populară pe care le vom exemplifica, neinsistând însă asupra lor:

¨      etimologie populară ce atinge forma cuvântului: somnieră (termen creat prin asociere cu substantivul arhicunoscut somn), în loc de somiera (<fr. sommier) (=reţea elastică de sârmă, de arcuri etc. fixată pe cadrul patului, peste care se așază salteaua)

¨      etimologie populară ce atinge sensul cuvântului: babalâc < tc. babalik (=părinte, titlu de reverenţă, prin asociere cu babă, a primit un sens peiorativ: persoană neputincioasăîmbătrânită înainte de vreme;

¨      etimologie populară ce atinge forma si sensul cuvântului: întrepid (utilizat ca sinonim pentru întreprinzator), creaţie lingvistică apărută sub influenţa verbului a întreprinde (=a începe ceva, a face, a efectua); forma corectă: intrepid (=curajos, cutezător, neînfricat) < fr. intrépide < lat. intrepidus;

¨      etimologie populară latentă: termenul şezlong (=scaun pliabil) < fr. chaise-longue (=scaun lung) este asociat greşit cu verbul românesc a şedea (<lat. sedere).

(Theodor Hristea, Probleme de etimologie. Studii. Articole. Note, Bucureşti, Editura Ştiintifică, 1968, pp.217-235) 

Fenomenul de etimologie populară presupune, aşa cum se observă,  existenţa a trei componente: cuvântul supus etimologiei populare (elementul indus), cuvântul care provoacă etimologia populară (elementul inductor) şi asociaţia ideatică şi formală pe care subiectul vorbitor o realizează.

Un exemplu de etimologie populară care afectează forma cuvântului este femenin, termen greşit care a apărut sub influenţa inductorului femeie, moştenit din limba latina: famĭlia < famulus (=servitor, slujitor). Se stie însă că adjectivul feminin este împrumutat din limba franceză: féminin < lat. femininus < lat. femina (=femeie). Există o apropiere formală şi semantică între femenin şi feminin, însă este falsă din punct de vedere etimologic. Alte exemple: furnicular pentru funicular (mijloc de transport aerian format din unul sau din mai multe cabluri suspendate pe stâlpi, pe care circulă cabinele cu pasageri și cărucioarele cu materiale, folosit în regiunile muntoase greu accesibile, <fr. funiculaire), obţinut prin prin asociere cu furnică (şi ea merge, cară, nu ?); fierăstrău, presupus a avea drept origine fierul din care e făcut, pentru că este necunoscută etimologia maghiară füresz (notabilă este acceptarea de către norme, ca formă variabilă, a lui fierăstrău, datorită frecvenţei sale mari; în DOOM2 este indicată chiar pe prima poziţie !).

Din aceeaşi categorie: boliclinică (pentru policlinică), încuibaţie (pentru incubaţie), funegru (pentru funebru),  monstră (în loc de mostră).

Exista însă şi etimologii populare ale unor termeni înrudiţi genealogic:

¨      nervoză – termen aparut sub influenta cuvântului nerv (<lat. nervus) – a luat locul neologismului nevroza (<fr. névrose);

¨      nervologie – sub influenta aceluiasi element inductor (nerv) – a înlocuit termenul neurologie (<fr. neurologie);

¨      răspunzabil – sub influenţa verbului a răspunde (<lat. respondere) – substituie termenul responsabil (<fr. responsable) etc.

Etimologiile populare pot fi adoptate de limba literară sau pot fi respinse. Un exemplu de etimologie populară neacceptată în limba română literară este boliclinică pentru policlinică (prin asociaţie cu boli). În materie de toponimelor este de remarcat o denumire ca Satu Mare pentru castrum Zothmar (cetatea lui Zothmar, termen preluat iniţial în română ca Sătmar, ulterior deformat prin etimologie populară) şi care nu mai ridică nimănui vreo problemă de acceptare. Nu acelaşi lucru se petrece cu numele dinastiei regale de Hohenzollern, care, pentru ţăranul român neaoş ori mic-burghezul neinstruit, ajunge să se pronunţe Hopânţol.

La nivel semantic, se produc lesne etimologii populare din cauza atracţiei paronimice : mutual, care înseamnă reciproc ( folosit cu sensul de mut, muteşte); vindicativrăzbunător [< fr. vindicatif, cf. lat. vindicare – a răzbuna], folosit cu sensul de vindecător, [gazdă] primitivă în loc de primitoare.

Atracţia paronimică este un fenomen ce constă în faptul că un paronim mai des utilizat şi mai cunoscut vorbitorilor îl atrage pe acela care este mai puţin cunoscut, substituindu-i-se.

Un alt exemplu îl constituie cuvântul şasiu (provenit din fr. châssis), înlocuit cu saşiu, de origine  turcească.

Alte exemple de atracţie paronimică: apropia apropria; speţe speze; ori – or; gira gera.

Totuşi, Theodor Hristea insistă asupra faptului că nu  trebuie acceptată înlocuirea termenului de etimologie populară (modificarea  formei unui cuvânt prin motivarea greşită a originii sale) cu acela de atracţie  paronimică, din trei motive. Le amintim, întrucât scot foarte bine în  evidenţă specificul atracţiei paronimice.

1.  Se poate vorbi de atracţie paronimică în limitele cvasiomonimiei celor  doi termeni care se pun în relaţie, unul, subliniază lingvistul citat, în  calitate de inductor, celălalt în calitate de element indus (atras de primul).  Or, etimologia populară are o sferă mult mai largă, elementul inductor şi cel  indus nu sunt întotdeauna paronime. (Un exemplu de etimologie populară îl  constituie lăcrămaţie, neologismul înlocuit fiind reclamaţie; etimologia greşită a lăcrima cu sensul de a se plânge, a-şi spune cuiva nemulţumirea; lăcrămaţie trimite, evident, spre lacrimă / a lăcrima).

2.  In  cazul atracţiei paronimice, inductorul (cel care atrage) este un singur cuvânt,  care înlocuieşte elementul indus (atras), ca în cazul a gira – a gera (primul  substituindu-se celui de-al doilea); etimologia populară nu pune în relaţie un  inductor format dintr-un singur cuvânt (lăcrămaţie -lacrimă, a lăcrima; renumeraţie număr, a număra). 

3. Dacă atracţia paronimică este în final o  substituire de termeni, etimologia populară este alterarea şi  deformarea elementului inductor (lacrimă, a lăcrima ->  lăcrămaţie).

Un caz asupra căruia aş vrea să insist îl constituie termenul locaţie, folosit frecvent în limbaj uzual cu sensul de loc, spaţiu, poziţie, amplasament, deşi provine din  fr. location, lat. locatio, -onis, unde are aceeaşi semnificaţie ca în română: chirie; închiriere, fiind folosit în expresii de tipul a lua în locaţie un spaţiu. În limba engleză însă, există o formă similară location, cu sensul de poziţionare geografică, loc, sit, spaţiu marcat în mod special, etc. In lumea filmului are sens de loc in care se filmează (on location). Folosirea lui inadecvată în română îl încadrează, deci, în categoria barbarismelor, laolaltă cu a completa, cu sensul de a termina (contaminare de la englezescul to complete), compas cu sensul de busolă (e adevărat că exista acest sens învechit al cuvîntului, însă el a fost resuscitat de compass = busolă din engleză)

 Valori expresive ale etimologiei populare

 Etimologia populară poate fi valorificată, însă, la nivel stilistic, posedând un potenţial expresiv uluitor. Cel mai elocvent exemplu îl constituie operele de geniu ale lui I.L. CARAGIALE.

 Evident că în acest caz avem de-a face cu o pseudoetimologie populară (Th. Hristea), ţinând cont de intenţia artistică a autorului de a creiona tipologii realiste prin care critică snobismul şi incultura burgheză şi creează atmosfera pitoresc – mahalagescă a Bucureştilor ori a orăşelelor de provincie de la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea.

Enumerăm doar câteva din cele mai cunoscute: asinuitate pentru asiduitate, prin asociaţie cu asin; modistă (fie cu sens de modernă, la modă, fie cu acela de modestă, o etimologie populară evidentă şi fonetic, şi lexico-semantic) în O noapte furtunoasă. O scrisoare pierdută abundă şi ea în confuzii semantice cu miză: cioclopedică în loc de enciclopedică (era vorba de o societate aşa-zis culturală, de fapt o fantomă; pentru a sugera că e doar o formă fără fond, Caragiale sugerează subtil legătura cu cioclu, persoană care transportă morţii la cimitir, dar şi cu piedică). Ghiţă Pristanda afirmă că poliţaii sunt scrofuloşi la datorie. Aparent termenul pare o asociere între scrupuloşi (corecţi, cinstiţi, conștiincioşi, meticuloşi) şi scroafă. Mai profund însă, autorul trimite la scrofuloză, o afecţiune cronică a ganglionilor limfatici cervicali, inghinali şi axilari (scrofule) care conduce la o stare de debilitate a organismului.

Sursă a comicului de limbaj, etimologiile populare vădesc, totodată, şi sarcasmul autorului: personajele din Conu’ Leonida faţă cu Reacţiunea sunt convinse că vorbesc despre o lege de murături în loc de lege de moratoriu (amânarea plăţii unor datorii). La fel despre neamul românesc spun că este giantă latină (în loc de gintă). În D’ale carnavalului, etimologia populară este înlocuită de hipalagă, un procedeu stilistic prin care se atribuie unor cuvinte ale unei fraze ceea ce convine altor cuvinte [< fr. hypallage, it. ipallage, cf. gr. hypalage < hypallassein – a schimba], mai concret starea de spirit a personajului se răsfrânge asupra lichidului din sticluţă: cerneala este violentă, nu violetă. Miţa cere un pahar de vermult (mult vermut).

Etimologia populară şi jocul de cuvinte

 La graniţa dintre etimologia populară si jocul de cuvinte situam exemplele urmatoare: aerogant (arogant), (metoda) aiuristica (euristică), arcoladă (acoladă), binoclist / biciclist (ochelarist), derutaţi (deputati), dictalografa (dactilografă), jenibil (penibil), latrătură (literatură), plopist (nepregătit), scârbiciu (serviciu), stresiune (sesiune), telegrabnic (telegrafic), tembelizor (televizor) etc. Deşi ca realizare acesti termeni se încadrează etimologiei populare, ca intenţie, apartin jocurilor de cuvinte sau cuvintelor-valiză. Jocurile de cuvinte sunt folosite în limbajul oral, popular, argotic, familiar, cu o notă umoristică, ironică, satirică sau ca afişare a unei atitudini dezinteresate, gratuite: (persoana) tipicoasă (tipicară), (analiză) pisicologica (psihologică), scrumbieră (scrumieră), pozne (poze), s-a împlântat (s-a întâmplat), reciporc (reciproc); locomotivă cu abureală, compartimente de „Furători” si „Nefurători” (Balul Academiei Catavencu The making of, în „Academia Catavencu”, nr. 18, 10-16 mai 2006, p.6) etc. Cuvintele din aceasta categorie sunt estropiate voluntar de catre vorbitori.

Despre aspectele stilistice ale etimologiei populare scrie pe larg lector univ. dr. Valerica SPORIŞ, în articolul VALOAREA EXPRESIVA A ETIMOLOGIEI POPULARE SI A JOCURILOR DE CUVINTE

Alte limbi

Exemplul clasic de etimologie populară în limba engleză este cuvântul sparrow-grass (literal “iarba vrabiei”) pentru sparanghel (în latină: asparagus).

Departe de a fi epuizat subiectul, mă opresc aici cu speranţa că, dacă nu vom cerceta comoara, cel puţin nu vom spune c-am găsit-o privind cioburile sclipind în soare…

Ilie şi palma văduvei

Mi-am amintit brusc de o întâmplare la care am fost martoră acum aproape 2 ani. Memorie involuntară? Nu ştiu cu siguranţă dacă e sau nu involuntară, căci nici nu am văzut pe moment vreo legătură între întâmplare şi Sfântul Ilie, despre care era vorba când mi-a apărut în minte. Am recitit însă paginile jurnalului în care am notat-o cu precizie şi am observat, surprinsă, că şi atunci făcusem o notiţă, ca un postscriptum, în care trimiteam tot la Sfântul Ilie şi la văduva din Sarepta Sidonului.

Un bărbat, “nu mare de statu”, cu un Megane negru şi feroce, virase brusc dreapta la una din intersecţiile cele mai importante din Unirii, cu o vădită nerăbdare în a-i lăsa mai întâi pe pietoni să traverseze. În faţa mea, o doamnă, aflată la vârsta aceea incertă dintre a doua tinereţe şi cea de-a treia, cu o pălărie albă, elegant îmbrăcată, dintr-un elan explicabil probabil doar prin abundenţa gândurilor esenţiale care-ţi vin pe stradă, mai ales când mergi neînsoţit, a îndrăznit să păşească nonşalant de pe trotuar, pe stradă şi era cât pe-aci să-şi încheie socotelile cu viaţa asta pământească. Omuleţul a pus o frână prelungă şi zgomotoasă şi a şi oprit maşina pe trecere, începând să zbiere de pe geam şi să gesticuleze energic. Din spate, amicul său, fumuriu din cauza geamului, părea să fie şi mai aprins, că-l concura abitir la proferat „complimente”. Doamna a replicat ameninţărilor, spunând că era, totuşi, dreptul ei. Eu nu sunt şoferiţă şi nici drepturile pietonilor nu prea le ştiu, dar mi-aduc aminte când ne învăţa nenea poliţaiu’ la cursurile de circulaţie de prin clasa a 5-a – a 6-a că, la verde, au prioritate pietonii şi apoi şoferii. Deci doamna era îndreptăţită, după legea asta pământească, benefică şi ea un pic, acolo.

Ca să aveţi întreg tabloul, imaginaţi-vă circa 15-20 de oameni, taţi respectuoşi, femei de toate vârstele şi copii care priveau înmărmuriţi spectacolul, fără a interveni. Evident că acum vă „spun” totul în reluare, fiindcă, în timp real, s-a petrecut extrem de repede, cam cât ai zice … ma-ne-lis-me. Revenind, omuleţul s-a „scoborât” iute din maşinuţă, înjurând, şi, fără niciun preaviz, s-a dus direct la doamna cu pălărie şi, înălţându-se pe vârfuri, căci nu îi ajungea nici până la umăr, i-a tras o palmă cât a putut el de tare. Pentru moment, cred că nu a mai respirat nimeni. Eu stăteam chiar la dreapta ei şi am simţit palma ca şi cum mi-ar fi tras-o mie. Am simţit că iau foc, că-mi ard obrajii, dar parcă eram înţepenită. Nu mai puteam articula niciun cuvânt. Omuleţul s-a întors pe vârfuri, a urcat rapid în maşina lui neagră şi a demarat cu zgomot, prinzând din mers vorbele doamnei, aruncate printre dinţi, apăsat şi cu înverşunare: „S-ajungi între patru scânduri!”

Astfel de spectacole triste vă sunt, probabil, familiare…Din păcate. Mi-am reproşat atunci, ca şi acum, o sumedenie de lucruri: lipsa de spontaneitate, de adaptare rapidă la situaţie, laşitatea, ipocrizia… Mă întorceam de la o vecernie sau maslu şi chiar mă gândeam că mi-ar prinde bine să merg pe jos un pic, să iau o gură de aer şi să cumpănesc la anumite aspecte duhovniceşti. Iar Domnul mi-a oferit într-adevăr un prilej de cumpănă…

Când doamna a primit palma aceea, a primit-o totodată şi Hristos şi am simţit că mi s-a sfâşiat inima. Cu femeia aceea era Domnul, dacă ea ar fi continuat să tacă. Blestemându-l, nu s-a deosebit deloc de el şi L-a alungat pe Dumnezeu, I-a aruncat cununa. Mi-au dat lacrimile de ciudă şi de ruşine şi am înţeles că de multe ori chiar eu fac aşa. Şi am înţeles cât de important este să-ţi iubeşti vrăjmaşii. Nu sunt vorbe, este credinţă lucrătoare în faptă prin care ne aşezăm de-a dreapta Lui Hristos. M-am gândit că putea fi mama sau mătuşa mea şi îmi venea să mor că nu am făcut nimic. M-am gândit însă că dacă eu simt aşa, în meschinăria şi-n ipocrizia mea, cum a simţit Domnul lovitura??? Şi dacă mie mi-e greu să suport a vedea o palmă nedreaptă, atunci cum simte El toate nedreptăţile care au loc pe pământul acesta minunat? Cum oare simte Domnul nostru toată ignoranţa, uciderea de prunci, închinarea la idolii pântecelui şi ai minţii, curvia şi preacurvia trupului şi a inimii noastre? Ce simte El când vede darurile Sale aruncate? Când, în Legea cea nouă, cei botezaţi şi aşa-numiţi „creştini” Îl mint, Îl pălmuiesc, Îl biciuiesc Îl batjocoresc şi-L răstignesc zilnic? Oare pot ochii Săi să vadă că nouă, cărora le-a zis cu puţin înainte de Înălţare: Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze – (Ioan 14, 27), caută acum pricini de războire, de despărţire, de înşelăciune şi dispreţ? Că se bârfesc neîncetat, se invidiază şi-şi ucid semenii cu cuvântul şi cu fapta? O, dureroasă libertate, Dumnezeul nostru… Ne-ai lăsat libertatea, iar Tu Te răstigneşti necontenit…

 ***

Atunci mi-a apărut în minte icoana lui Ilie… Şi el simţea nedreptatea, atât cât putea înţelege omul Vechiului Testament, prin raportare la Legea lui Moise. Iar prima poruncă era chiar aceasta: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine! Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam, Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui. (Ieşire 20, 2-7), întărită şi în “cea de-a doua lege”: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea ta. Cuvintele acestea, pe care ţi le spun eu astăzi, să le ai în inima ta şi în sufletul tău. (Deuteronom 6, 4-6)

În vremea regelui Ahab (cca. 873 – 852 î.Hr.), din dinastia omridă, Israelul cunoaşte o perioadă de criză religioasă, căci monoteismul pare să fie ameninţat de politeismul cananeean-fenician. Regele se căsătorise cu Izabela, o prinţesă feniciană, fiica regelui Etbaal I (sau Ithobaal) al Tyrului şi Sidonului. Interesant este că, la prima vedere, această alianţă a părut extrem de benefică pe plan economic regatului israelit, care a prosperat în timpul domniei sale ca în timpul regelui Solomon. Ba chiar faptul că domnia lui Ahab a fost marcată de o seamă de alianţe cu statele vecine (oraşele Feniciei, Regatul Iuda etc.), de lucrări de construcţii intense poate fi văzută de unii ca strategie politică salutară. Regele Ahab îşi lepădase însă dreapta credinţă şi se închina zeilor păgâni sub influenţa nevestei sale, Izabela, ajungând chiar să-şi sacrifice fiul întâi născut, pe Aviram, şi pe fiul său, Seguv, la inaugurarea construcţiilor de întărire din Ierihon. În Samaria construise un templu închinat zeului Baal.

 Ilie prorocul, drept în faţa lui Dumnezeu, nu a putut îndura nedreptatea şi a legat cerul 3 ani şi 6 luni pentru a întoarce poporul căzut în rătăcire către Dumnezeul cel Viu. Râvna lui pentru Domnul era ca o văpaie, îi ardea inima, aşa cum văzuse în vedenie şi tatăl său, chiar pe când Ilie era prunc, şi îngerii îl hrăniseră cu pară de foc; de aceea el nu putea să îndure „urâciunea pustiirii” stând în locul cel sfânt.

 Baalul de atunci şi baalii zilelor noastre: mult mai mulţi, mai ispititori şi mai subtili…

 Mai târziu, ajungând la văduva din Sarepta (şi doar una era la care îl trimisese Iahve, din multele văduve ale Israelului), Ilie, nemâncat şi însetat, îi va cere ultimele merinde. Văduva l-a cunoscut în duh, aşa cum ne arată Sfântul Efrem Sirul, că este proroc şi l-a mustrat că a ajuns  să ceară de la ea, voind de fapt să spună că nu se gândise, când a închis cerul şi la cei nevinovaţi, la copiii şi la animalele care pieriseră cu miile din cauza secetei. Ilie primeşte mustrarea şi îi promite că va avea grijă să nu sece izvorul bunătăţilor ei. Când feciorul văduvei moare, ca să se arate prin el puterea lui Dumnezeu, văduva, ca orice mamă, plânge şi se zbate de durere şi de disperare şi aproape că-l ia de piept pe proroc, simţind cumva că din cauza lui s-a întâmplat aceasta şi crezând că a trebuit să plătească un preţ prea mare pentru înmulţirea minunată a făinii şi untdelemnului. Atunci Ilie simte pentru prima dată mila şi bocetele văduvei îi sfâşie inima. Se roagă fierbinte lui Dumnezeu să-l scape de ele şi să mângâie inima femeii. Iar Domnul îi învie unicul copil, aşa cum va face mai târziu şi cu fiul văduvei din Nain, când îi spune: Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! (Luca 7, 14)

 Totuşi, care e legătura între istoria lui Ilie şi incidentul de început?… Nu ştiu nici eu exact, dar mă gândesc la îndelunga răbdare şi la iertarea grabnică a lui Dumnezeu. Ilie şi văduva sunt 2 modele de viaţă, amândouă bine plăcute lui Dumnezeu: dreptatea şi mila. Se pare însă că amândoi au câte ceva de învăţat, unul de la celălalt. În tâlcuirile Sfântului Efrem şi ale Sfântului Ioan Gură de Aur se accentuează mai degrabă omul Ilie, unul din cei doi drepţi ai Vechiului Testament care au fost numiţi „Sfinţi”, Inaintemergătorii Domnului. Chiar şi Marele Pavel, cel născut a doua oară în legea harului, căruia i Se arătase chiar Hristos, vorbea de un „ghimpe pe care-l avea în trup” şi pe care Domnul i-l lăsase spre smerenie. Aşa a învăţat şi Ilie cel mai râvnitor credincios că dreptatea fără milă nu e deplină; aşa învaţă şi pe muntele Horeb, unde Moise primise Legea, că Domnul nu este în furtună, cutremur, ori foc (manifestări ale mâniei), ci în vânt uşor, în mângâierea Duhului care este iubirea dumnezeiască.

 Când ne văităm că nu mai putem răbda nedreptatea, suferinţa şi durerile bolilor de multe feluri, să ne gândim la Ilie şi la văduva din Sarepta Sidonului. Şi să ne gândim mai ales la Hristos, Cel Care ne rabdă nouă toate, sperând până în ultima clipă întoarcerea noastră ca un Tată bun şi iubitor Care Se roagă pentru întoarcerea fiului Său risipitor. Să ne aducem aminte că El face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. (Matei 5, 45)

 Deci, să nu căutăm a judeca semnele cerului şi faţa omului, ci mai întâi şi mai aspru inimile noastre. Să fim cu luare-aminte la înşelăciuni, căci ispitele şi prorocii mincinoşi, lupi în blană de oaie, s-au înmulţit peste măsură. Să nu uităm mai ales că tot omul este în înşelare atât timp cât nu a dobândit încă dreapta-judecată, ca harismă a Duhului Sfânt; pentru aceea trebuie să rămânem în Biserică, prin Sfintele Taine, prin rugăciune neîncetată şi, mai ales, prin smerenie, căutând comuniunea cu sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu, pentru ca ei să ne conducă viaţa spre lumină.

O nouă mărturie despre ajutorul Sfântului Nectarie!

O soră în Domnul şi bună prietenă, Felicia-Narcisa, îmi scrie despre ajutorul primit de la Sfântul Nectarie:

Într-o dimineaţă de iulie 2004, când deja ajunsesem la serviciu mi-am dat seama că pe mâna dreaptă, acolo unde oasele antebraţului se îmbină cu oasele palmei, mi-a apărut un mic nodul. La început nu am băgat în seamă, gândindu-mă că îmi va trece. Dar în câteva zile a crescut şi a început să devină dureros, incomodându-mă chiar şi atunci când făceam mişcări simple.

M-am speriat, dar, după „bunul” meu obicei mi-am pus în gând să ignor. Văzând însă că nu se retrage, am început să merg la tot felul de doctori; unii au spus că este un chist sinovial, alţii ca ar fi o pungă de grăsime, altii işi dădeau cu părerea că ar fi de natură cancerigenă, iar eu stam şi ascultam şi trăiam propria-mi realitate.

S-au scurs aşa aproape doi ani. În vara anului 2006, am aflat de Sfântul Nectarie Taumaturgul. Părticele din Sfintele Moaşte ale acestuia se află la Mănăstirea Radu-Vodă din Bucureşti şi am început  să merg de câteva ori pe săptămână să mă închin şi să mă rog ca Sfântul să ajute mie şi celor dragi sufletului meu. De altfel, acolo este locul în care sufletul meu tinde să se afle în fiecare duminică, spaţiul unde simt că las grijile lumii acesteia şi mă apropii de Dumnezeu. Am mers apoi în insula Aegina, acolo unde a trăit o mare parte a vieţii Sfântul Nectarie şi am văzut acolo oameni veniţi din toate colţurile lumii, fraţi întru ortodoxie, veniţi să se închine la Sfintele Moaşte. A fost o experienţă plină de învăţături. 

Nu am urmat niciun tratament, iar de operaţii mi-era frică. Dacă apărea din nou sau creştea şi mai mare? Am început să mă ung cu mir peste mâna bolnavă în fiecare zi şi citeam sau ascultam de câte ori puteam Acatistul Sfântului Nectarie. Ştiam că Sfântul vine doar dacă ai încredere cu adevărat şi profund în el, de aceea nu am încetat să cred că o minune se va întâmpla. Evident că în tot acest timp, m-am apropiat de Biserică, am fost la Spovedanie şi Taina Sfântului Maslu.

Într-o dimineaţă de aprilie 2008, la serviciu, mi-am dat seama că mâna mea era curată, că vechea problemă dispăruse. O bucurie mare mi-a inundat sufletul şi am simţit iubire şi recunoştinţă  pentru bunătatea lui Dumnezeu, arătată prin Sfântul Său, dar şi nevoia de a mărturisi şi eu una din miile de minuni ale Sfîntului Nectarie.  Doar credinţa vie este singurul leac pentru noi. Dincolo de tratamentele pe care doctorii le prescriu, să credem neîncetat, cu toată puterea sufletului nostru. Credeţi, credeţi neîncetat în puterea lucrătoare a lui Hristos prin Sfinţii Săi şi rămâneţi statornici în pocăinţă şi smerenie şi aşa veţi bucura neîncetat de darurile lui Hristos!

Bucurie să aveţi în suflete! 

Colibele de pe Tabor

Suntem în plină vară, mai este aproape o lună până la sărbătoarea Schimbării la Faţă, dar m-am gândit să “vorbim” azi despre Tabor.      

Gândul nostru creştinesc este acum alături de fraţii noştri care au avut de suferit din pricina inundaţiilor, pierzându-şi toată agoniseala şi chiar viaţa. Dar nu doar gândul trebuie să fie cu ei, ci chiar rugăciunea şi fapta de milostenie.      

Să le dăm mângâiere şi nădejde în aceste clipe de grea încercare.      

De asemenea, să luăm aminte la noi înşine, cei cuprinşi prea mult de grija cea lumească, de întristare şi suspin şi de căutările zadarnice ale acestei lumi.      

Taborul este chemarea sfinţeniei facute nouă de Dumnezeu în clipa în care a suflat asupra noastră “suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Facere 2, 7). Este mărturia iubirii Sale Care ne-a dat viaţă şi a proniei prin care ne dăruieşte din belşug dintru ale Sale. Cu Cuvântul, El a zidit lumea ca icoană a Sa şi a aşezat-o în devenire ascendentă spre El, zicând: ”Să fie lumină!” (Facere 1, 3). Taborul este şi icoana Bisericii în realitatea ei spirituală care o covârşeşte pe cea lumească, şi este nădejdea noastră de a deveni fiii lui Dumnezeu prin har, căci, prin Hristos-Dumnezeu s-a înnoit chemarea Lui făcută nouă: “Fiţi, dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5, 45); “Fiţi sfinţi, pentru că Eu sunt Sfânt” (I Petru 1, 16).  Lumina taborică este harul dumnezeiesc lucrător în inimile cele curăţite de patimi. Prin Tabor, Dumnezeu ne-a dat chipul luminii celei veşnice.   

 Dar să nu ne înălţăm cu mintea până acolo, căci nădejdea Împărăţiei vine doar din suferinţă şi nu vom putea ajunge pe Tabor dacă nu ne vom răstigni mai întâi pe Golgota, aşa cum ne spune şi Sfântul Apostol Pavel: “Ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde. Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă. (Romani 5, 3-5)    

Geografie şi istorie transfigurată    

 Muntele Tabor (în ebraică, הר תבור), se afla in partea de sud a regiunii Galileea, la hotarele lui Isahar si Zabulon, în partea de vest a câmpiei Izreel, la 9 km de ţărmul sudic al lacului Ghenezaret şi la 17 km de lacul Kineret. De asemenea, se află la 25 de kilometri distanţă de satul biblic Cana Galileii.    

Taborul, complet izolat în mijlocul câmpiei Esdrelonului, seamănă de departe cu un uriaş „muşuroi”, deşi ajunge la o înălţime de 588 m, datorită vastei platforme de pe pisc, cu formă eliptică, şi pantelor sale abrupte. Acest „muşuroi” este însă muntele cel mai reprezentativ din Galileea şi unul dintre locurile sfinte din Israel, foarte căutat de pelerini. Loc unic pe pământ, el domină nu doar înălţimile Galileei, ci şi pe cele ale Everestului şi ale tuturor înălţimilor de pe pământ, fie ele munţi ori gânduri de mândrie.   

Un pelerin din secolul trecut îl descria astfel: muntele „se înalţă în faţă ca un moment de extaz care a luat formă terestră, ca o piatră kilometrică a creaţiei, ca un altar al ţinutului care este de la sine un templu al lui Dumnezeu”.      

Alţi pelerini ne informează că acest munte acoperit de pini, de tufişuri de stejar şi terebint era populat nu numai de mulţimea păsărilor care îi înălţau lui Dumnezeu prin cântecul lor un imn veşnic, dar şi de lei, urşi, mistreţi, lupi şi alte animale care în timpul nopţii strigau cu voce plângătoare, asemenea unor femei în durerile naşterii.      

Muntele Tabor în lumina răsăritului (vedere dinspre Tel Megiddo)

 

Taborul şi-a primit numele înainte ca israeliţii să sosească în ţara promisă, etimologia sa fiind incertă (asiriană, sumeriană, canaanită sau feniciană). Nici semnificaţia numelui nu e prea cunoscută. Pentru Fericitul Ieronim, Tabor înseamnă veniens lumen sau veniat lux: lumina care vine, să vină lumina, părere confirmată de unul din numele pe care arabii îl dau muntelui: Gebel en-Nur, adică muntele luminii.   

Prin poziţia şi frumuseţea lui, muntele a fost considerat încă din Antichitate un loc sacru. Stânca de sub pardoseala actualei biserici este un altar aparţinând cultului canaanit. Taborul, mai ales, a fost însă locul ţintit de binecuvantarea rostită de Moise pentru semintia Zabulon si Isahar. „Chema-vor aceştia poporul pe munte şi acolo vor junghia jertfele cele legiuite, căci se hrănesc cu bogăţia mării şi cu comorile cele ascunse în nisip”.  (Deuteronom 33,19)      

Taborul e fixat de Iosua şi ca semn de hotar pentru triburile nordice (cf. Ios. 19,22). Pe muntele Tabor şi în jurul lui s-au adunat barbatii lui Zabulon si Isahar pentru a ataca ostile lui Sisera, conduşi de Barac, Debora şi Ghedeon (Judecatori 4, 6,12,14) şi aici s-au desfăşurat o parte din faptele lor de vitejie.      

Cultul idolatru, celebrat de canaaniţi pe muntele Tabor, nu dispăruse însă cu desăvârşire şi sfârşeşte prin a-i contamina pe evrei. Împotriva acestui cult idolatru şi imoral îşi ridică glasul profetul Osea: „Ascultaţi acestea voi, preoţilor, şi luaţi aminte voi cei din casa lui Israel, şi plecaţi urechea, voi cei din casa regelui, căci către voi se îndreaptă hotărârea, fiindcă aţi fost un laţ la Miţpe şi o cursă întinsă pe Tabor.” (Os 5, 1). Taborul, cu statura sa impunătoare, l-a inspirat şi pe profetul Ieremia când l-a descris pe Nabucodonosor, cel care avea să vină şi să aducă pedeapsa: „Viu sunt Eu, zice Împăratul, al Cărui nume este Domnul Savaot, pe cât e de adevărat că Taborul este în rândul munţilor şi Carmelul lângă mare, tot atât e de adevărat că el va veni.” (Ier. 46,18). Şi tot Taborul îl inspiră pe psalmist când vrea să-l preamărească pe Dumnezeu: „Miazănoapte şi miazăzi Tu ai zidit; Taborul şi Ermonul în numele Tău se vor bucura. Braţul Tău este cu putere. ” (Ps. 88,13).      

În Vechiul Testament, muntele a servit israeliţilor şi pentru transmiterea semnelor luminoase care vesteau luna nouă.      

Literatura rabinică prezintă muntele Tabor în diferite moduri. Unii rabini sunt impresionaţi de mărimea lui: „Era un animal atât de mare încât nu încăpea în arcă. «Şi cât era de mare?» Cât Taborul de mare”.      

Pentru alţi rabini e un munte sfânt: „Templul de drept ar fi trebuit să fie construit pe Tabor, dacă Dumnezeu n-ar fi poruncit printr-o revelaţie specială să fie construit pe muntele Moria”.
În sfârşit, pentru o altă categorie de rabini, Taborul e simbolul orgoliului alături de muntele Carmelului. Când s-a pus problema unde să coboare Şechina – prezenţa lui Dumnezeu – spre a revela poporului Tora, a avut loc o dispută aprinsă între munţii mai de seamă. Taborul a ridicat cele mai mari pretenţii: „Eu sunt cel mai înalt, astfel încât în zilele lui Noe, când apele potopului acopereau toţi ceilalţi munţi, valurile nu au ajuns nici la capul, nici la umerii mei”. Însă Dumnezeu, Care nu iubeşte mândria, a ales dintre toţi munţii pe cel mai smerit: Sinaiul. De remarcat că această caracterizare este o formă de manifestare a antipatiei faţă de creştini: în momentul când s-a creat această literatură rabinică, Taborul şi Carmelul gemeau de călugări, fiind importante ca locuri sfinte creştine. La prima revoltă împotriva romanilor, muntele Tabor, fortificat de Iosif Flaviu, a fost unul din punctele de rezistenţă cele mai puternice din Galileea. Romanii au reuşit să-l cucerească doar după ce, printr-o stratagemă abilă, i-au atras pe luptători în câmpie. 

Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe (Mat. 17, 4)    

Deşi o tradiţie relatată deja de Origen (185-253) spune că pe acest munte creştinii venerau Schimbarea la Faţă a Domnului, primele sanctuare creştine au apărut abia în secolul al IV-lea, în perioada bizantină. Documentele ne informează că Sfânta Elena a urcat pe muntele Tabor şi, după ce a descoperit locul unde s-a petrecut Schimbarea la Faţă, a construit o biserică în cinstea Mântuitorului şi a celor trei apostoli. De asemenea este menţionată o scară cu 4.340 de trepte de piatră care urcă din vale până pe vârful muntelui.     

 În anul 570, pelerinul anonim din Piacenza scrie că a văzut pe muntele Tabor cele trei bisericuţe construite de bizantini una pentru Mântuitorul, una pentru Moise şi una pentru Ilie, după cum dorise Sfântul Apostol Petru.      

Bisericile care s-au zidit aici în epoca bizantină au fost distruse însă de invazia arabă. Mai târziu, cruciaţii au ridicat alte biserici, pe urmele celor vechi. Mu­sulmanii le-au distrus însă şi pe cele zidite de cruciaţi. După înfrângerea latinilor, musulmanii au construit pe piscul muntelui un zid masiv de apărare, Poarta Vântului, care era singura poartă de intrare în fortăreaţă.      

Abia în secolul al XIX-lea, atât catolicii cât şi ortodocşii au reuşit să ridice câte o mănăstire pe urmele celor vechi. O şosea desparte platforma de pe vârful muntelui în două: la stânga este proprietatea greco-ortodocşilor, iar la dreapta proprietatea franciscanilor. În proprietatea franciscanilor se intră prin aşa-numita Poartă a Vântului. În proprietatea ortodocşilor de alături se poate vizita Mănăstirea Schimbarea la Faţă cu biserica “nouă” (1911), dar şi biserica  mai veche, închinată Sfântului Ilie. Cea  din urmă a fost construită în anul 1845, fiind o basilica cu trei abside si patru nave, partea cea mai de jos a absidei centrale aparţinând secolului al XII-lea. Picturile in fresca au fost lucrate in anul 1912.      

 

 Mulţi dintre pelerinii din toată lumea duc rugăciunile la biserica ortodoxă de aici. Bisericile reprezintă locuri de pelerinaj pentru oamenii purtaţi de dragostea pentru Dumnezeu. Frumoasa mănăstire ortodoxă, a fost zidită în secolul al XIX-lea de doi călugări moldoveni, anume cuviosul arhimandrit Irinarh Roseti, cu metania în Mă­năstirea Neamţ, şi ucenicul său, arhimandritul Nectarie Banul. Puţini pelerini români ştiu că această ctitorie ro­mânească este prima zidită de români la Locurile Sfinte. Cunoscut ca mare sihastru şi duhovnic cu viaţă sfântă, înainte de a veni în Ţara Sfântă,  Cuviosul Irinarh s-a nevoit mai mulţi ani în Moldova şi mai apoi la Sfântul Munte Athos. Timp de mai mulţi ani, cei doi monahi români au colectat bani şi ajutoare din ţară, iar la începutul anului 1859 au început construcţia Bisericii de pe Tabor cu hramul „Schim­barea la Faţă”. Dar, la 26 decembrie, în acelaşi an, când biserica era zidită pe jumătate, cuviosul Irinarh şi-a dat sufletul în mâinile Domnului, lăsând stareţ în locul său pe arhimandritul Nectarie Banul, care a condus biserica românească de pe Tabor vreme de 30 de ani. În 1892, simţindu-se bătrân şi bolnav, arhimandritul Nectarie s-a retras în Mănăstirea Sfântului Sava de lângă Bethleem unde se nevoiau mai mulţi călugări români. Din lipsă de ucenici, stareţul român a fost nevoit să închine Mănăstirea de pe Tabor Patriarhiei Ortodoxe de la Ierusalim, care admi­nis­trează de atunci acest sfânt aşezământ românesc.   

Astăzi, pelerinii români care se învrednicesc să ajungă la Mănăstirea Schimbării la Faţă de pe Muntele Tabor sunt întâmpinaţi cu multă bucurie de vieţuitorii români şi pot participa la slujbele oficiate în limba română, la mii de kilometri depărtare de casă, însă aici, în Ţara Mântuitorului nostru Iisus Hristos, unde locurile sunt încărcate de sfinţenie.      

În partea nord-vestică a Taborului, se află Peştera Dreptului Melchisedec. De această peşteră e legată o întreagă tradiţie. Cartea Facerii povesteşte că pe vremea lui Abraham mai mulţi regi din răsărit s-au aliat şi au invadat ţinutul Sodomei şi al Gomorei luând prizonier pe Lot, nepotul lui Abraham, cu întreaga lui familie. Abraham i-a urmărit, i-a bătut şi i-a eliberat pe prizonieri. La întoarcere i-a ieşit în întâmpinare Melchisedec, regele Salemului, oferindu-i pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt (cf. Facere 14, 17). Tradiţia iudaică a fixat această întâlnire dintre Abraham şi Melchisedec în diferite locuri: la bazinul Siloe, pe actuala esplanadă a templului de la Ierusalim, la Ein Karem. Samaritenii au plasat-o pe muntele Garizim. Misterioasa figură a lui Melchisedec a interesat în mod deosebit şi pe creştini întrucât, potrivit Epistolei către Evrei, el este tip al lui Mesia, preot şi rege: „Melchisedec, rege al Salemului, preot al lui Dumnezeu cel Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam, pe când se întorcea de la nimicirea regilor şi l-a binecuvântat, Căruia Avraam i-a dat şi zeciuială din toate, se tâlcuieşte mai întâi: rege al dreptăţii, apoi şi rege al Salemului, adică rege al păcii, Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci, asemănat fiind Fiului lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea. (Evrei 7, 2-3). Iudeo-creştinii au fixat locul întâlnirii dintre Abraham şi Melchisedec în peştera de sub Golgota, numită grota lui Melchisedec, căci, potrivit concepţiei lor, în această peşteră Sem l-a înmormântat pe tatăl său Adam, iar Melchisedec, în calitate de preot, îi păzea mormântul. În secolul al IV-lea creştinii considerau că evenimentul s-a petrecut pe valea Iordanului, iar Eteria afirmă că a văzut la Salem pe valea Iordanului ruinele palatului lui Melchisedec.      

O singură sectă gnostică din secolele III-IV, numită secta melchisedecenilor, a fixat locul întâlnirii pe Tabor unde îşi avea unul din centrele sale. Aceşti sectari nu credeau în divinitatea lui Iisus Hristos; Melchisedec, considerat perfect şi ideal, era superior lui Hristos.  

 Schimbarea la Faţă, sensul taboric al vieţii   

Minunilor  întoarcerii cursului apei spre izvor din ziua Bobotezei, după slujba de sfinţire a apelor de episcopii ortodocşi, şi celei a pogorârii Luminii de Inviere, minuni petrecute an de an în Ţara Sfântă, li se alătură, în noaptea de 18 spre 19 august, apariţia norului luminos de pe Muntele Sfant al Taborului. În timpul Sfintei Liturghii oficiate de ortodocsi, se coboară asupra mănăstirii un nor luminos care nu are caracteristicile unui nor obişnuit. Odată cu privegherea ce se face in biserică, din vârful muntelui se poate vedea pe cerul intunecat, dinspre Nazaret, la o distanţă destul de mare, o bucata portocalie care se tot muta si vine perpendicular pe biserica şi stă aşa, până la douăsprezece-unu noaptea (câtiva kilometri faţă de munte) sub forma unei limbi portocalii intunecate. Odata cu inceperea Sfintei Liturghii, dar mai ales din momentul Heruvicului, norul luminos incepe sa se deplaseze din orizont spre muntele Tabor. În acest timp norul căpăta felurite forme, iar din din el încep a se desprinde fâşii, mingi rotunde, lunguieţe, sub forma de îngeri si de păsări, ajungând deasupra turlei bisericii  (biserica este prevazuta în vârful turlei cu o terasă), unde credincioşii se urcă si invocă Duhul lui Dumnezeu.      

Iată mărturia unui pelerin: Cuvintele sunt extraordinar de mici să exprimi ce simţi când bucăţile acelea ca de vată vin şi le atingi cu mâinile, le simţi pe chip… Ai vrea să te urci pe acea bucată şi să pleci, să nu te mai intereseze nimic!      

Concomitent cu minunea aceasta, se răspândeşte în aer un miros extraordinar parcă de tămâie, dar nu este tămâie; parcă de răşinoase, dar nu este de răşinoase; e o combinaţie de conifere orientale, cu tămâie naturală, din răşina pomului. Bineînţeles, se găsesc şi aici cei care să pună la îndoială minunea, spunând că au făcut grecii vreo nouă şmecherie sau că e doar un proces meteorologic. Aici este însă o manifestare generală a bucuriei! Totul tresare de bucurie acolo, ceea ce nu se întâmplă nicicum în alte locuri, în alţi munţi, în cazul fenomenelor meteorologice.      

Bineînţeles că după ce vii de pe Tabor , cu priveghere de toată noaptea, cu Liturghie, cu cântări făcute de greci, de arabi, de bulgari, de ruşi şi de români, care toţi cântă Schimbatu-Te-ai la Faţă, Hristoase, în munte, arătându-Le ucenicilor Tăi Faţa Ta, pe cât li se putea!…, nu mai poţi pune preţ de nimic lumesc, ci ai dori să trăieşti aşa veşnic! Iată se scrie în pericopa evanghelică din sărbătoarea Schimbării la Faţă:     

 „După şase zile Iisus a luat cu sine pe Petru  şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a suit într-un munte înalt, deosebi (ca să se roage). Şi S-a schimbat la faţă înaintea lor, pe când se ruga El, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar hainele Lui s-au făcut albe ca lumina. Şi iată Moisi şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El (despre sfârşitul Lui care avea să-l împlinească în Ierusalim). Şi răspunzând Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este nouă să fim aici; dacă voieşti să facem aici trei colibe; Ţie una şi lui Moisi una şi una lui Ilie. Vorbind ei încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei şi iată glas din nor, zicând: Acesta este fiul meu cel iubit, în care am binevoit; pe Acesta să-L  ascultaţi! Şi auzind ucenicii, au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte. Şi Iisus a venit la ei şi atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi. Şi ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ce aţi văzut, până când Fiul Omului se va scula din morţi…“ (Matei 17, 1-9; Luca 9, 28-36) . 

După cum spune Sfânta Evanghelie, Mântuitorul a luat cu Sine pe cei trei apostoli – Petru, Iacob şi Ioan, până sus pe vârful muntelui, iar pe ceilalţi nouă i-a lăsat la poalele muntelui. Apoi Mântuitorul, urcându-Se pe vârful muntelui, a apărut în veşminte mai albe şi mai strălucitoare decât zăpada şi într-o lumină dum­nezeiască schimbându-Se la faţă. Schimbarea la Faţă re­pre­zintă transfigurarea trupu­lui material în trup duhov­ni­cesc, graţie luminii neapropiate, care este energie necreată şi care ne înconjoară permanent, reprezentând lucrarea Duhului Sfânt în lumină, prin Trupul Domnului preaslăvit prin Cruce, Înviere şi Înălţare la Cer.      

Una din predicile Schimbării la Faţă care m-a impresionat şi pe care o găsesc de mare actualitate este cea a unui mare duhovnic, a cărui moarte în scaunul de spovedanie este mărturia vocaţiei sale preoţeşti împlinite şi a cununii muceniceşti. Este vorba de unul din vechii stareţi ai Mănăstirii Putna, părintele Iachint Unciuleac. Citiţi şi vă alinaţi inimile cu cuvintele lui pline de dragoste:  

Iubiti credinciosi,     

 

Ştiind Mantuitorul nostru ca omul intotdeauna slabeste cu sufletul in vremea suferintei, a voit ca mai inainte de patima Sa cea de bunavoie sa-Si imbarbateze ucenicii, incredintandu-i, printr-o minune de taina, ca El este cu adevarat Mesia, Cel vestit de prooroci. (…)      

“O, adancul bogatiei si al intelepciunii si al stiintei Lui Dumnezeu!… Caci cine a cunoscut gandul Domnului sau cine s-a facut lui sfetnic?” (Rom. 11, 33-34). A revarsat Domnul pe Tabor in inima ucenicilor Sai un strop de bucurie inaintea unui noian de suferinte. A aprins in sufletele lor o candela a nadejdii inaintea unui val de intuneric. Le-a ingaduit sa guste cereasca lumina, pentru ca in vremea rastignirii sa nu se indoiasca.      

Nu te bucura deci, apostole Petre, mai inainte de a suferi si de a ne vesti Evanghelia Mantuirii. De vei ramane cu Domnul pe Tabor, atunci cine se va mantui, cine va invata, cine se va rastigni pentru noi? Cine va muri si cine va invia pentru noi? Sau cine in locul tau mai cu indrazneala va invata, va suferi si cu capul in jos se va rastigni? Cine va marturisi pe Hristos inaintea cezarilor Romei?      

Vino iarasi la noi, Iisuse, nu-l asculta pe Petru! Coboara de pe Tabor si vino in casele noastre, in sufletele noastre! Vino aici unde suferim si ne trudim pentru paine! Vino aici unde ne rastignim de oameni, de diavoli, de patimi! Si daca Petru nu vrea sa coboare, Tu lasa-l pe munte si vino la noi, in inimile noastre!      

Invata-ne cum sa ne mantuim, arata-ne cum sa rabdam. Deprinde-ne sa ducem crucea vietii. Invata-ne cum sa ne rastignim. Vino si sufera Tu pentru noi, rastigneste-Te in locul nostru, gusta Tu inainte paharul mortii, arata-ne calea cea noua a mantuirii prin suferinta.      

O, cum nu am dori sa ramanem cu Petru pe muntele Tabor! Dar noi purtam trupuri ce se sugruma de boli, de pofte si de patimi. In noi avem inimi aprinse de ura. Acasa ne asteapta copiii cerandu-ne paine…!      

O, cum am dori sa ne desfatam cu Petru acolo, pe muntele Tabor! Dar ne vedem impresurati de neguri, de pacate. Deci nu ne parasi, Iisuse, ci vino la noi in valtoare, la marginea muntelui. Aici Te asteptam, cu ceilalti ucenici, cu Toma si Andrei, cu Iacov si Matei, cu Iuda si Vartolomeu, cu Simon si Tadeu. Flamanzi si goi, straini si orfani, copii si batrani, vaduve si saraci, bolnavi si indurerati, cu totii Te dorim, Te asteptam; vino si Te impaca cu noi. Coboara si mai jos, la marginea marii, acolo unde se zbate viata in valuri, acolo unde se zbat corabii de stanci si atatea panze se sfasie, atatea vasle se rup, atatea suflete se ineaca de sila cumplita a valurilor. Noi stim ca muntele cu linistea si singuratatea lui Te cheama la rugaciune, dar totusi, priveste cu mila devale, spre mare. Acolo, in zare, se inalta talazuri, se sfarama maluri cu atata furie… Si aceasta este lumea. Si in valuri corabii se lupta cu marea, cu vantul, cu noaptea. Si acesta este omul.      

Deci vino acolo, in mijlocul marii, in inima omului, in sanul familiei. Acolo unde se amesteca lumina cu intunericul, viata cu moartea, bucuria cu suspinul, painea cu tarana, dreptatea cu minciuna, mierea cu otrava, dragostea cu ura, vinul cu otetul, timpul cu vesnicia. Vino aici, unde suferim noi oamenii, impaca-Te cu noi, schimba fata lumii, potoleste marea, linisteste inimile, uneste intr-un cuget sufletele noastre.      

Si intr-adevar, fara zabava, Iisus Hristos S-a coborat din nou la oameni, caci pentru ei venise El in lume. Taina savarsindu-se, norul s-a ridicat din nou la ceruri, Moise si cu Ilie nu s-au mai vazut, lumina a disparut, iar Iisus a mers jos la poala muntelui, la marginea marii, in zarva multimii, in freamatul lumii, in calea Samariei, pe drumul Iudeii, in clocotul urii, in mainile arhiereilor, pe crucea Golgotei.      

Acolo Il asteptau oamenii – unii cu stalpari de finic, altii cu pietre in maini; acolo Il cautau multimile – unele ca sa-L vada si sa se tamaduiasca, altele ca sa-L ispiteasca, sa-L prinda si sa-L rastigneasca. Si Iisus Hristos S-a dat spre moarte, S-a rastignit pentru sufletele noastre.      

Sa nu se laude deci Taborul mai mult decat Golgota, nici bucuria impotriva intristarii. Ci si Taborul si Golgota impreuna sa se veseleasca, si bucuria si suferinta prin Hristos sa se uneasca. Golgota, prin crucea durerii, ispaseste pe pamant pacatele oamenilor. Taborul, prin vapaia luminii de veci, rasplateste dincolo virtutile crestinilor. Caci pe pamant este locul ispitelor, al caderilor, al trudelor si al incercarilor, al rastignirii, al mortii si al invierii – iar dincolo este locul odihnei, al slavei si al vietii de veci.      

Aceasta insa nu o intelegea Petru, si ca el nu o intelegem nici noi, oamenii. Dar o fericire necladita pe temelia suferintei nu dureaza decat o singura zi. Dornic de o asemenea fericire, omul se grabeste sa si-o faca cu mainile sale. Isi acopera gropile in cale, isi seamana flori in locul spinilor, niveleaza mormintele, presara in jur aromate, imbraca haine ispititoare, isi umple masa cu indestulare si ochii si buzele si inima cu tot felul de rele placeri. Si stand in pragul casei, isi spune grabit: sunt fericit.      

Dar prin colturile casei intra inlauntru boala, suferinta, saracia si moartea, si indata palatul fericirii omenesti se risipeste, ca si turnul Babilonului.      

Iisus Hristos ne-a aratat o alta cale de urmat, care duce la fericirea vesnica, dincolo de mormant. Si aceasta cale este trairea cu adevarat a unei vieti crestinesti, ce se poate dobandi numai printr-o schimbare totala a comportarii noastre. Domnul nostru Iisus Hristos a venit sa schimbe fata lumii; sa ne schimbam deci si noi viata. Sa lepadam ura, mania, rautatea, desfranarea, minciuna, betia, lenevirea si celelalte patimi. Sa ne facem oameni noi, plini de dragoste, bunatate, mila, plini de pacea unei adevarate trairi crestinesti. Si pentru o asemenea schimbare sufleteasca este nevoie sa mergem oare asa de departe, pana la Taborul Galileii? O, nu! Este prea greu pentru noi. Dar Mantuitorul nostru a inaltat pretutindeni cate un Tabor duhovnicesc. Acestea sunt sfintele biserici si inimile noastre. Pe aceste doua dumnezeiesti altare Iisus Hristos intotdeauna se jertfeste, Se rastigneste, ni Se daruieste, plin de bunatate, de dragoste, de lumina divina. (…)      

Dar Dumnezeu Tatal ne-a poruncit pe muntele Tabor: “Acesta este Fiul Meu Cel iubit (…) pe Acesta sa-L ascultati” (Matei 17, 5). Asadar, daca voim sa ne asculte Dumnezeu, trebuie sa-l ascultam si noi. Daca voim sa Se schimbe Dumnezeu spre mila, sa ne schimbam si noi spre dragoste si ascultare… Daca voim sa ne auda Iisus Hristos, sa-L auzim si noi cand ne invata. Putin aluat toata framantatura o dospeste. Putina silinta de tot darul se impartaseste. Dar cel mai greu de convins, cel mai greu de schimbat este omul. El nici din dragoste, nici de varga, nici de frica mortii nu se hotaraste odata sa rupa legatura cu pacatul. Toate zidirile asculta fara gres de Ziditorul lor. Ele cunosc vremea sosirii si plecarii lor, vremea hranei, a cantarii si a tacerii lor. Numai omul vrea sa traiasca in neoranduiala. Pasarile cerului se inteleg fara grai omenesc. Fara stiinta de carte si calendar, ele stiu cand trebuie sa plece in tarile calde. Se aduna din timp, se sfatuiesc, apoi, luandu-si ramas bun de la cuiburile lor, se pierd spre zarile albastre. Firul de grau cunoaste si el vremea lui. Din vreme incepe a se ingalbeni sub razele soarelui, apoi smerit isi pleaca spicul ingreuiat de boabe si asteapta secera sa-l taie. Codrul cunoaste si el timpul toamnei si din vreme isi schimba vesmantul verde in altul de reculegere. Numai noi, oamenii nu vrem sa ne schimbam din starea noastra, din trairea noastra pacatoasa. Iisus Hristos este gata sa ne dea tot ce dorim, tot ce ne trebuie. Dar mai intai asa ne raspunde: Schimbati-va voi si ma voi schimba si Eu. Sa lasam noi mania, ura si razbunarea si va lasa si El mania Sa asupra noastra. Traiti voi in unire si adevarata dragoste, si va va primi intru dragostea Sa. Sa facem mila cu cei saraci si sarmani si va face si El mila cu sufletele noastre. Sa parasim toata desfranarea si uciderea de fii, si va lua de la noi bolile, saracia si toata lacrima din ochi. Sa scoatem din inimile noastre zavistia, minciuna, pofta, betia si tot pacatul si ne va da ploaie la vreme, izvoare de apa, vanturi line, tihna in casa si paine pe masa. Deci: Lasati voi si voi lasa si Eu; schimbati-va voi si ma voi schimba si Eu. Asa ne graieste Multmilostivul Dumnezeu.      

Sa luam deci aminte la cuvintele acestea. Sa alergam la sfanta biserica cat mai avem vreme. Sa ne rugam in ea cu toata credinta si dragostea. Sa ne schimbam haina sufletului prin spovedanie curata, prin sfintele Taine si prin multa, cat mai multa milostenie si dragoste. Si de vom trai asa, vom putea birui toate greutatile vietii, toate ispitele trupului, toate soaptele diavolului. Atunci rugaciunea noastra va fi bine primita, viata linistita, sfarsitul luminos. Si venind la biserica, nu ne vom mai intoarce goi, caci darul se va odihni in coliba inimii noastre si atunci vom putea spune plini de bucurie, impreuna cu Petru: “Doamne, bine este noua ca sa fim aici“ (Matei 17, 4)      

***     

Aşa cum scria părintele Protosinghel Ioanichie Bălan, „Taborul rămâne pentru creştini Altarul energiilor necreate ale Sfintei Treimi care înnoiesc şi îmbracă pe om în lumina cerească, schimbând faţa sufletului şi făcându-l vrednic de Hristos, de veşnicie. Taborul rămâne imaginea unică a îndumnezeirii omului prin credinţă şi rugăciune.( …) . Mulţumită proniei divine, Taborul încă viază, încă se înalţă şi îşi revelează tainele şi lumina cea necreată a dumnezeirii. Taborul rămâne peste veacuri cel mai înalt munte al lui Dumnezeu. Munte sfinţit de Hristos, învăluit de focul dumnezeirii; munte cântat de călugări şi sfinţi, urcat de nenumărate generaţii de creştini, munte lăudat de împăratul David şi sfinţit cel dintâi de «Melhisedec, împăratul Salemului». Munte cinstit de Avraam, de patriarhi şi de poporul ales. Munte care a purtat pe Hristos; munte care a văzut slava lui Dumnezeu, care a auzit glasul Tatălui, a văzut slava Fiului şi s-a  înnoit de focul Duhului Sfânt”.     

Muntele Tabor este simbolul binecuvântarii şi al belşugului, al luptei şi al biruinţei, un loc al înnoirii şi al transformării. Muntele Tabor este locul unde vechiul este acoperit de nou, umanitatea de dumnezeire si legea de har.      

Cei care vor să contribuie în orice fel pentru a-i ajuta pe fraţii noştri aflaţi în grele încercări, din cauza furiei apelor pot găsi aici informaţiile necesare: 

http://www.patriarhia.ro/ro/documente/comunicat_74.html 

http://www.romania-actualitati.ro/donatii_pentru_victimele_inundatiilor-15999 

http://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora/2010-07-02/Salvati-Copiii-face-apel-pentru-sprijinirea-copiilor-din-Suceava-afectati-de-inundatii 

Cei care vor să citească mai multe sau chiar să meargă în pelerinaj în Ţara Sfântă şi au plănuit să viziteze şi Taborul, pot să acceseze şi următoarele pagini pentru mai multe informaţii.      

http://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/muntele-tabor-manastirea-schimbarea-fata-91057.html      

http://ortodoxiesiviata.blogspot.com/2008/08/muntele-tabor-muntele-schimbarii-la.html      

http://vestitorul.blogspot.com/2008/08/muntele-tabor.html      

http://video.crestinortodox.ro/pRXAwjTTxhh/Pelerinaj_pe_Muntele_Tabor.html      

http://basilicatravel.ro/index.php/pelerinaj-israel-tara-sfanta/schimbarea-la-fata-pe-muntele-tabor.html