Tag Archives: limba română

Dosoftei, mitropolitul iubitor de neam şi limbă românească

Psalomul lui David, 96

Domnul stătu crai în țară,
    Țărâle să bucurară,
Și pământul tot să salte,
    Cu ostrove de departe.
Dimpregiur núor și ceață
    Sprejinesc svânta lui față,
Și direptatea-i tocmește
    Scaunul ce odihnește,
De-l gătează pre giudețe,
    Ne-alegând pre nime-n fețe.
Pre denainte-i foc merge,
    De arde cei fără lege.
Fulgerile lui cu pară
    Ard de să văd preste țară.
Pământul să-mplú de frică,
    Munțâi să topăsc de pică
Și cură ca nește ceară,
    Văzând pre Domnul în țară.
Și de fața lui cea svântă
    Tot pământul să spământă.
Ceriurile grăiesc toate,
    De-i spun dereptatea-n gloate.
Și toț oamenii văzură
    Slava lui de să-ncrezură.
Iară ceia ce-s cu vină
    Pentru idoli ce să-nchină,
Stau cu groază și cu frică,
    Li-i nedejdea-ntr-o nemică.
Închinațî-vă la Domnul,
    Cu toț îngerii, tot omul.
Sionul să-i paie bine,
    Auzând că Domnul vine.
Fetele din jidovie
    Te-aștaptă cu bucurie
Pentru svintele giudețe
    Ce le alegi cu blândețe.
Că tu, Doamne, ne ești Domnul
    Pre pământ preste tot omul,
Și ți-i nalt cinstitul nume
    Preste toț bozâi din lume.
Ceia ce iubiț pre Domnul,
     Să urâț răul, tot omul.
Că Dumnezău îș ferește
    Ceata de svinț ce-l iubește,
Și din mâni fără de lege
    I-a scoate și-i va alege.
Și direptului senină
    Îi va străluci lumină,
Veselie și cunună
    Celor cu inemă bună.
Și vă bucuraț, tot omul
    Ce sunteț direpț, la Domnul,
Mărturisind fără smântă
    De pomana lui cea svântă.

(Dosoftei, Psaltirea în versuri, 1673, ediţie critică de N. A. Ursu, cu un cuvânt înainte de Înaltpreasfinţitul Iustin Moisescu, Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei, Iaşi, 1974.)

“Acestu Dosoftei mitropolit nu era om prostu de felul lui. Şi era neam de mazîl; pre învăţat, multe limbi ştia: elineşte, lătineşte, sloveneşte şi altă adâncă carte şi învăţătură, deplin călugăr şi cucernic şi blând ca un miel. În ţara noastră pe-această vreme nu este om ca acela”, scria Ion Neculce în Letopiseţul său.  Cred că acest succint dar inegalabil portret conţine in nuce raţiunile profunde ale sfinţeniei acestei luminoase personalităţi. Pentru că, începând din acest an, Mitropolitul Dosoftei nu este numai un personaj al culturii româneşti, ci şi un sfânt al Bisericii, canonizat de Biserica Ortodoxă Română la 6 iulie 2005, cu zi de pomenire liturgică pe 13 decembrie a fiecărui an. Canonizarea a fost proclamată solemn şi sinodal pe 14 octombrie 2007 la Iaşi, la hramul Sfintei Paraschiva.
Acum, în ziua sărbătoriri lui, să privim, cu ochi primeniţi într-o lumină nouă, viaţa, credinţa şi lucrarea acestui om, purtate până la măsura sfinţeniei. Mitropolitul Dosoftei s-a născut la 26 octombrie 1624 şi este originar de prin părţile Sucevei. La botez a primit numele Dimitrie. Împrejurările în care tânărul Dimitrie a îmbrăţişat viaţa monahală rămân încă nedeplin lămurite. Nedesluşite şi răzleţe ne parvin din epocă informaţiile care privesc prima perioadă a vieţii şi a formării sale spirituale.
Dosoftei nu a fost, cu certitudine, un autodidact. Se pare că ar fi învăţat la Iaşi, la Şcoala Domnească de la Trei Ierarhi. Aici îl va fi atras şi înrâurit personalitatea mitropolitului Varlaam, ale cărui iniţiative culturale le preia şi le face mai târziu pe deplin roditoare. Conştiinţa sa de tip umanist, cunoaşterea limbilor clasice (latină şi greacă), accesul la limbi şi culturi moderne (polonă, rusă, ucraineană, neogreacă) justifică ipoteza unor studii continuate în Polonia, la Lvov, aşa cum se crede, în cadrul frăţiei ortodoxe “Adormirea Maicii Domnului”. După o perioadă petrecută ca ieromonah la mănăstirea Probota, unde prezenţa sa este semnalată în 1649, Dosoftei urcă pe treptele slujirii arhiereşti.
În 1658 se află în fruntea episcopiei de Huşi, iar în 1659 este episcop de Roman. În 1671 ajunge Mitropolit al Moldovei, treaptă din care continuă şi mai intens munca de păstor, cu precădere prin cristalizarea lucrării sale de cărturar.
Datorită atitudinii sale anti-turceşti va fi silit să părăsească ţara, refugiindu-se în Polonia în februarie 1674, împreună cu domnitorul Ştefan Petriceicu, de unde revine în 1675, redobândindu-şi scaunul, după o detenţie de câteva luni în mănăstirea Sf. Sava din Iaşi. Urmează, pentru Dosoftei, un deceniu de intensă activitate pastorală concretizată într-o considerabilă operă de traducere şi tipărire a cărţilor de cult în limba română.
Din 1686, în urma eşuării campaniei antiotomane a regelui Sobieski, încep pentru Dosoftei ani dramatici de refugiu care devine surghiun în Polonia, la Stryj iar mai apoi la Zolkiew (azi, Nesterov, în Ucraina). Acolo va muri în 13 decembrie 1693, înconjurat de griji, nevoi şi ostilitate, aşa cum citim în corespondenţa ultimilor ani, excomunicat şi depus din treaptă de Patriarhia Constantinopolului în urma sinodului de la Iaşi din 1688, dar mai ales mistuit de dorul de ţară. Peste locul îngropării lui vremea a întins vălul uitării.
“Cunoştinţa îngâmfă însă iubirea zideşte” spunea Sfântul Apostol Pavel (1Corinteni 8, 1) şi îşi află ecou deplin în viaţa şi lucrarea mitropolitului moldovean. În cazul lui, cărturăria nu a fost searbădă jonglerie de concepte, ci a devenit slujire; făcându-se vehicul al iubirii, a zidit conştiinţe.
Dosoftei a fost un cărturar, un erudit unic în felul lui, multe din întreprinderile sale culturale stând sub semnul pionieratului.
Este primul poet al literaturii române culte şi primul tălmăcitor în versuri al Psaltirii în tot Răsăritul creştin (Psaltirea în versuri, Uniev, 1673). Dar, dacă se încumetă la această strădanie, nu o face dintr-o “manie a versificării”, ci pentru edificarea spirituală a neamului “rumânesc” care, de la el încoace, nu numai că poate pricepe psalmii în limba proprie, dar îi şi gustă. A tâlcuit Psaltirea – care, după propria mărturisire, “este plină de rugă şi de tainele cele mari ale lui Dumnezeu” – “cu multă trudă şi vreme îndelungată, precum am putut mai frumos […] ca să poată trage hirea omului cătră cetitul ei”. Efortul estetic este, aşadar, în slujba edificării sufleteşti, iar nu altfel, mereu în spiritul versetului paulin al iubirii ziditoare. Dacă, până la Dosoftei, limba română avea dreptul să intre numai până în tinda bisericii, începând cu acesta ea pătrunde până în altar.
Mitropolitul Dosoftei a deschis larg uşile împărăteşti pentru săvârşirea Sfintei Liturghii în limba română prin traducerea integrală a Liturghierului în limba română (Iaşi, 1679, cu o a doua ediţie, îmbogăţită şi argumentată, în 1683). Gestul era revoluţionar pentru acea vreme, dacă ne gândim că în Muntenia, contemporanul său, Mitropolitul Theodosie tipăreşte în anul 1680 un Liturghier care are textul slujbei în slavonă şi numai indicaţiile tipiconale în limba română, căci, după cum mărturiseşte, “Liturghia toată a o prepune pe limba noastră şi a o muta nice am vrut, nice am cutezat”… Dosoftei, însă, aflând temei biblic în versetul paulin “în Biserică vreau să grăiesc cinci cuvinte cu mintea mea, ca să învăţ şi pe alţii, decât zeci de mii de cuvinte într-o limbă oarecare” (1Corinteni 14, 19) şi însufleţit de misiunea sa de luminător al poporului, îndrăzneşte acest progres cultural spre risipirea ignoranţei religioase (“să-nţeleagă creştinii svintele taine”) şi spre mântuirea poporului (“să înţeleagă toţi spăsenia lui Dumnezeu cu înţeles întreg”).
Alături de Liturghier a tradus şi tipărit multe alte cărţi de cult, unele pentru prima dată în limba română. Aceste traduceri sunt închinate ca “dar limbii române” şi constituie, voit şi conştient, mijloc de edificare a conştiinţei naţionale, căci au convingerea că se adresează tuturor românilor: “tutinderea ce să află în această limbă pravoslavnică”. Conştiinţa latinităţii limbii este atât de adâncă în el încât, în strădania de a crea o limbă românească teologic expresivă, nu ezită să caute în Vulgata sfântului Ieronim posibile etimoane pentru expresiile româneşti: “pentru că cică s-au tălmăcit de pre izvodul sfetii Ieronim […] noi de pre acel izvod foarte am sâlit de-am pus cuvintele precum să află acolo”.
Dosoftei este, aşadar, primul creator al terminologiei ştiinţifice teologice româneşti în baza limbii latine. După cum este şi primul “dascăl euharistic” sistematic al poporului român, primul mare cunoscător al literaturii patristice şi postpatristice (compilează şi traduce în română şi în rusă din Ignatie Teoforul, Efrem Sirul, Ioan Damaschinul, Simeon al Tesalonicului etc.), primul tălmăcitor din dramaturgia universală (drama renascentistă Erofili, din neogreacă), primul traducător al Istorii-lor lui Herodot în limba română. Ceea ce l-a făcut sfânt pe Dosoftei nu este erudiţia, ci izvorul şi scopul acestei ştiinţe de carte, care au fost constant iubirea de Dumnezeu şi de poporul încredinţat spre păstorire. Întreaga iniţiativă culturală nu izvorăşte dintr-un spirit academic, ci dintr-unul pastoral.
Pentru slujirea poporului creştin a folosit mulţii talanţi cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Iar semnul că prin acestea s-a sfinţit şi pe sine însuşi este faptul că, între toate aceste întâietăţi pe care şi le-a dobândit în cultura vremii, a continuat să rămână “deplin călugăr şi cucernic şi blând ca un miel”…

Un material pus la dispoziţia RoMedia.gr de către pr. Eduard Fartan  Biserica “SFANTA TREIME”, Aharnon 246, Atena

Limba noastră-i o comoară

Şi, ca pentru orice comoară, înfundată în adâncuri, trebuie să sapi mult până să ajungi la ea, ca să-i afli sclipirea cea adevărată şi să o preţuieşti cum se cuvine. Unii însă se plictisesc repede şi aşa se ajunge la ….

Etimologia populară

Etimologia populară ( în franceză étymologie populaire, italiană paretimologia, germană Volksetymologie) este fenomenul lingvistic care constă în  modificarea formei unui cuvânt (de regulă neologism), sub influenţa unui cuvânt mai cunoscut cu care prezintă asemănări de formă sau uneori de sens.

Cuvântul recent intrat în limbă sau substantivul propriu străin îi este mai puţin cunoscut sau chiar deloc vorbitorului, de aceea el are tendinţa de a-i da o semnificaţie proprie şi de a-l folosi, prin analogie cu altele asemănătoare, fie ca formă, fie ca sens. Asociaţiile acestea se produc în procesul de pătrundere a împrumuturilor dintr-o limbă în alta şi se datorează atât unui anumit grad de ignoranţă, cât şi nevoii subiectului vorbitor de a se manifesta ca factor activ în procesul de comunicare.( Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Nemira, 2001, pp. 203-204)

În funcţie de transformările unuia sau altuia dintre nivelurile lingvistice, etimologia populară se poate studia atât la nivel fonetic-fonologic, având în vedere modificarea de sunete pe care o implică, cât şi la nivel lexico-semantic, urmărind fenomenul analogiei si implicaţiile semantice

Celebrul lexicolog Theodor Hristea enumeră patru tipuri fundamentale de etimologie populară pe care le vom exemplifica, neinsistând însă asupra lor:

¨      etimologie populară ce atinge forma cuvântului: somnieră (termen creat prin asociere cu substantivul arhicunoscut somn), în loc de somiera (<fr. sommier) (=reţea elastică de sârmă, de arcuri etc. fixată pe cadrul patului, peste care se așază salteaua)

¨      etimologie populară ce atinge sensul cuvântului: babalâc < tc. babalik (=părinte, titlu de reverenţă, prin asociere cu babă, a primit un sens peiorativ: persoană neputincioasăîmbătrânită înainte de vreme;

¨      etimologie populară ce atinge forma si sensul cuvântului: întrepid (utilizat ca sinonim pentru întreprinzator), creaţie lingvistică apărută sub influenţa verbului a întreprinde (=a începe ceva, a face, a efectua); forma corectă: intrepid (=curajos, cutezător, neînfricat) < fr. intrépide < lat. intrepidus;

¨      etimologie populară latentă: termenul şezlong (=scaun pliabil) < fr. chaise-longue (=scaun lung) este asociat greşit cu verbul românesc a şedea (<lat. sedere).

(Theodor Hristea, Probleme de etimologie. Studii. Articole. Note, Bucureşti, Editura Ştiintifică, 1968, pp.217-235) 

Fenomenul de etimologie populară presupune, aşa cum se observă,  existenţa a trei componente: cuvântul supus etimologiei populare (elementul indus), cuvântul care provoacă etimologia populară (elementul inductor) şi asociaţia ideatică şi formală pe care subiectul vorbitor o realizează.

Un exemplu de etimologie populară care afectează forma cuvântului este femenin, termen greşit care a apărut sub influenţa inductorului femeie, moştenit din limba latina: famĭlia < famulus (=servitor, slujitor). Se stie însă că adjectivul feminin este împrumutat din limba franceză: féminin < lat. femininus < lat. femina (=femeie). Există o apropiere formală şi semantică între femenin şi feminin, însă este falsă din punct de vedere etimologic. Alte exemple: furnicular pentru funicular (mijloc de transport aerian format din unul sau din mai multe cabluri suspendate pe stâlpi, pe care circulă cabinele cu pasageri și cărucioarele cu materiale, folosit în regiunile muntoase greu accesibile, <fr. funiculaire), obţinut prin prin asociere cu furnică (şi ea merge, cară, nu ?); fierăstrău, presupus a avea drept origine fierul din care e făcut, pentru că este necunoscută etimologia maghiară füresz (notabilă este acceptarea de către norme, ca formă variabilă, a lui fierăstrău, datorită frecvenţei sale mari; în DOOM2 este indicată chiar pe prima poziţie !).

Din aceeaşi categorie: boliclinică (pentru policlinică), încuibaţie (pentru incubaţie), funegru (pentru funebru),  monstră (în loc de mostră).

Exista însă şi etimologii populare ale unor termeni înrudiţi genealogic:

¨      nervoză – termen aparut sub influenta cuvântului nerv (<lat. nervus) – a luat locul neologismului nevroza (<fr. névrose);

¨      nervologie – sub influenta aceluiasi element inductor (nerv) – a înlocuit termenul neurologie (<fr. neurologie);

¨      răspunzabil – sub influenţa verbului a răspunde (<lat. respondere) – substituie termenul responsabil (<fr. responsable) etc.

Etimologiile populare pot fi adoptate de limba literară sau pot fi respinse. Un exemplu de etimologie populară neacceptată în limba română literară este boliclinică pentru policlinică (prin asociaţie cu boli). În materie de toponimelor este de remarcat o denumire ca Satu Mare pentru castrum Zothmar (cetatea lui Zothmar, termen preluat iniţial în română ca Sătmar, ulterior deformat prin etimologie populară) şi care nu mai ridică nimănui vreo problemă de acceptare. Nu acelaşi lucru se petrece cu numele dinastiei regale de Hohenzollern, care, pentru ţăranul român neaoş ori mic-burghezul neinstruit, ajunge să se pronunţe Hopânţol.

La nivel semantic, se produc lesne etimologii populare din cauza atracţiei paronimice : mutual, care înseamnă reciproc ( folosit cu sensul de mut, muteşte); vindicativrăzbunător [< fr. vindicatif, cf. lat. vindicare – a răzbuna], folosit cu sensul de vindecător, [gazdă] primitivă în loc de primitoare.

Atracţia paronimică este un fenomen ce constă în faptul că un paronim mai des utilizat şi mai cunoscut vorbitorilor îl atrage pe acela care este mai puţin cunoscut, substituindu-i-se.

Un alt exemplu îl constituie cuvântul şasiu (provenit din fr. châssis), înlocuit cu saşiu, de origine  turcească.

Alte exemple de atracţie paronimică: apropia apropria; speţe speze; ori – or; gira gera.

Totuşi, Theodor Hristea insistă asupra faptului că nu  trebuie acceptată înlocuirea termenului de etimologie populară (modificarea  formei unui cuvânt prin motivarea greşită a originii sale) cu acela de atracţie  paronimică, din trei motive. Le amintim, întrucât scot foarte bine în  evidenţă specificul atracţiei paronimice.

1.  Se poate vorbi de atracţie paronimică în limitele cvasiomonimiei celor  doi termeni care se pun în relaţie, unul, subliniază lingvistul citat, în  calitate de inductor, celălalt în calitate de element indus (atras de primul).  Or, etimologia populară are o sferă mult mai largă, elementul inductor şi cel  indus nu sunt întotdeauna paronime. (Un exemplu de etimologie populară îl  constituie lăcrămaţie, neologismul înlocuit fiind reclamaţie; etimologia greşită a lăcrima cu sensul de a se plânge, a-şi spune cuiva nemulţumirea; lăcrămaţie trimite, evident, spre lacrimă / a lăcrima).

2.  In  cazul atracţiei paronimice, inductorul (cel care atrage) este un singur cuvânt,  care înlocuieşte elementul indus (atras), ca în cazul a gira – a gera (primul  substituindu-se celui de-al doilea); etimologia populară nu pune în relaţie un  inductor format dintr-un singur cuvânt (lăcrămaţie -lacrimă, a lăcrima; renumeraţie număr, a număra). 

3. Dacă atracţia paronimică este în final o  substituire de termeni, etimologia populară este alterarea şi  deformarea elementului inductor (lacrimă, a lăcrima ->  lăcrămaţie).

Un caz asupra căruia aş vrea să insist îl constituie termenul locaţie, folosit frecvent în limbaj uzual cu sensul de loc, spaţiu, poziţie, amplasament, deşi provine din  fr. location, lat. locatio, -onis, unde are aceeaşi semnificaţie ca în română: chirie; închiriere, fiind folosit în expresii de tipul a lua în locaţie un spaţiu. În limba engleză însă, există o formă similară location, cu sensul de poziţionare geografică, loc, sit, spaţiu marcat în mod special, etc. In lumea filmului are sens de loc in care se filmează (on location). Folosirea lui inadecvată în română îl încadrează, deci, în categoria barbarismelor, laolaltă cu a completa, cu sensul de a termina (contaminare de la englezescul to complete), compas cu sensul de busolă (e adevărat că exista acest sens învechit al cuvîntului, însă el a fost resuscitat de compass = busolă din engleză)

 Valori expresive ale etimologiei populare

 Etimologia populară poate fi valorificată, însă, la nivel stilistic, posedând un potenţial expresiv uluitor. Cel mai elocvent exemplu îl constituie operele de geniu ale lui I.L. CARAGIALE.

 Evident că în acest caz avem de-a face cu o pseudoetimologie populară (Th. Hristea), ţinând cont de intenţia artistică a autorului de a creiona tipologii realiste prin care critică snobismul şi incultura burgheză şi creează atmosfera pitoresc – mahalagescă a Bucureştilor ori a orăşelelor de provincie de la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea.

Enumerăm doar câteva din cele mai cunoscute: asinuitate pentru asiduitate, prin asociaţie cu asin; modistă (fie cu sens de modernă, la modă, fie cu acela de modestă, o etimologie populară evidentă şi fonetic, şi lexico-semantic) în O noapte furtunoasă. O scrisoare pierdută abundă şi ea în confuzii semantice cu miză: cioclopedică în loc de enciclopedică (era vorba de o societate aşa-zis culturală, de fapt o fantomă; pentru a sugera că e doar o formă fără fond, Caragiale sugerează subtil legătura cu cioclu, persoană care transportă morţii la cimitir, dar şi cu piedică). Ghiţă Pristanda afirmă că poliţaii sunt scrofuloşi la datorie. Aparent termenul pare o asociere între scrupuloşi (corecţi, cinstiţi, conștiincioşi, meticuloşi) şi scroafă. Mai profund însă, autorul trimite la scrofuloză, o afecţiune cronică a ganglionilor limfatici cervicali, inghinali şi axilari (scrofule) care conduce la o stare de debilitate a organismului.

Sursă a comicului de limbaj, etimologiile populare vădesc, totodată, şi sarcasmul autorului: personajele din Conu’ Leonida faţă cu Reacţiunea sunt convinse că vorbesc despre o lege de murături în loc de lege de moratoriu (amânarea plăţii unor datorii). La fel despre neamul românesc spun că este giantă latină (în loc de gintă). În D’ale carnavalului, etimologia populară este înlocuită de hipalagă, un procedeu stilistic prin care se atribuie unor cuvinte ale unei fraze ceea ce convine altor cuvinte [< fr. hypallage, it. ipallage, cf. gr. hypalage < hypallassein – a schimba], mai concret starea de spirit a personajului se răsfrânge asupra lichidului din sticluţă: cerneala este violentă, nu violetă. Miţa cere un pahar de vermult (mult vermut).

Etimologia populară şi jocul de cuvinte

 La graniţa dintre etimologia populară si jocul de cuvinte situam exemplele urmatoare: aerogant (arogant), (metoda) aiuristica (euristică), arcoladă (acoladă), binoclist / biciclist (ochelarist), derutaţi (deputati), dictalografa (dactilografă), jenibil (penibil), latrătură (literatură), plopist (nepregătit), scârbiciu (serviciu), stresiune (sesiune), telegrabnic (telegrafic), tembelizor (televizor) etc. Deşi ca realizare acesti termeni se încadrează etimologiei populare, ca intenţie, apartin jocurilor de cuvinte sau cuvintelor-valiză. Jocurile de cuvinte sunt folosite în limbajul oral, popular, argotic, familiar, cu o notă umoristică, ironică, satirică sau ca afişare a unei atitudini dezinteresate, gratuite: (persoana) tipicoasă (tipicară), (analiză) pisicologica (psihologică), scrumbieră (scrumieră), pozne (poze), s-a împlântat (s-a întâmplat), reciporc (reciproc); locomotivă cu abureală, compartimente de „Furători” si „Nefurători” (Balul Academiei Catavencu The making of, în „Academia Catavencu”, nr. 18, 10-16 mai 2006, p.6) etc. Cuvintele din aceasta categorie sunt estropiate voluntar de catre vorbitori.

Despre aspectele stilistice ale etimologiei populare scrie pe larg lector univ. dr. Valerica SPORIŞ, în articolul VALOAREA EXPRESIVA A ETIMOLOGIEI POPULARE SI A JOCURILOR DE CUVINTE

Alte limbi

Exemplul clasic de etimologie populară în limba engleză este cuvântul sparrow-grass (literal “iarba vrabiei”) pentru sparanghel (în latină: asparagus).

Departe de a fi epuizat subiectul, mă opresc aici cu speranţa că, dacă nu vom cerceta comoara, cel puţin nu vom spune c-am găsit-o privind cioburile sclipind în soare…